مدیریت انگیزش در سازمان ها

مدیریت انگیزش در سازمان را با مدیر ماجراجو / ماجراجوی ایرانی دنبال کنید 

مقدمه :

یکی از مفاهیم مهم و اساسی در مدیریت سرمایه ای نیروی انسانی بحث انگیزه و ایجاد انگیزش در کارکنان یک سازمان می باشد . نظریه پردازان کلید موفقیت یک سازمان را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با پیشرفت روزافزون سازمان ها در زمینه فناوری، نقش نیروی انسانی به عنوان عاملی حیاتی و استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر حسین ناصری ماجراجوی ایرانی و مبتکر دانش نوین مدیرت در جهان با عنوان مدیر ماجراجو 

از این رو یکی از وظایف مهم و اصلی مدیران ارشد سازمان شناسایی استعداد های بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنها ست که زمینه لازم را برای بهره وری هرچه بهتر و بیشتر سازمان فراهم می کند.

 

در ایــن مقالــه سعی می شود دربــاره اهمیــت ایجاد انگیــزش در کارکنان ســازمان، بر متفــاوت بودن نیازهای انگیزشــی آنــان در تجویز برنامه هــای انگیزشــی تاکید میشــود. در ادامــه مهمترین برنامه های ســازمانی بــرای ایجاد، افزایــش و تقویت انگیزش کارکنان مطرح و توصیف خواهد شد.

 

مفهوم انگیزش :

یکی از تعاریف کاربردی که برای انگیزه مطرح شده است بیان می دارد که : انگیزه(motivation ) یعنی آنچه انسان را به کاری وامیدارد و او را به جهت خاصی ســوق میدهد، و انگیــزش یعنــی حالتی که در اثر دخالــت یــک انگیــزه به شــخص دست میدهد. برخی انگیزش را درونی خوانده و آن را چنین تعریف کرده اند: انگیزش، کشــش درونی، جنبش یا قصدی است که سبب میشــود شــخص بــه روش معینــی عمــل کند،یــا بــه ســمت هــدف مشخصی حرکت کند.  

با مدیر ماجراجو همراه باشید . 

بر اساس تعریف فوق انگیزش از درون فرد می جوشد نه از بیرون . در واقع شما انگیزه را در فرد ایجاد نمیکنید بلکه انگیزشی را که قبلا وجود داشته ترسیم می کنید ، هدایت و یا آن را تقویت می کنید .

عوامل مختلفی از جمله : دستمزد بالا، ارتقاء پست در سازمان، علاقه به کار، امنیت شغلی و ... می توانند در ایجاد انگیزه نقش مهمی را ایفا کنند بدیهی است هر عاملی که باعث تقویت موارد ذکر شده بشود، انگیزه کارکنان را تقویت خواهد کرد .

مقاله های مدیریتی را در سایت مدیر ماجراجو دنبال کنید . 

فنون ایجاد انگیزه و کاربرد آن در سازمان


1.      هدف گزاری

مدیران که در برانگیختن کارمندان موفق می باشند اغلب محیط را به گونه ای می سازند که هدف های مناسبی برای ارضای نیازها در آن محیط وجود داشته باشد.

2.      پاداش مالی و پولی

پول انگیزه ای است پیچیده زیرا آنچنان با دیگر نیازها از جمله نیازهای مربوط به فیزیولوژی در هم آمیخته شده که به اشکال مختلف می توان بر اهمیت آن تایید گذاشت. ویلیام اف وایت از تحقیقات جامعی که بر روی انگیزه پول انجام داده به این نتیجه رسیده است که پول این ابزار قدیمی و مورد اعتماد و انگیزاننده، آنچنان هم که تصور می رفته است «قادر و توانا» نیست، به ویژه برای کارگران مولد. براساس کشف مایو  برای هر کارگر، عامل کلیدی دیگری وجود دارد که نامش گروهی است که در آن کار می کند.

3.      شناور ساختن ساعات کار

یکی از استراتژیهای بهبود شرایط کیفی کار، شناور ساختن ساعتهای کار به دلخواه کارکنان است. در سالهای اخیر، نوآوری هایی که در بعضی از کشورها به وجود آمده برنامه ثابت هفتگی را دگرگون کرده است. برنامه کار انعطاف پذیر که ساعتهای کار را برای کارکنان شناور می سازد یکی از این دگرگونی ها است. با این اقدام کارکنان نسبت به کنترل ساعات کار خود اختیار لازم را بدست می آورند. افزایش کنترل و انعطاف پذیر ساعات کار دارای مزایایی است. از جمله اینکه اجازه می دهد تا کارکنان به کارهای شخصی خود سر و سامان بدهند.

4.      اشتراک مساعی

کارکنان در هر رده سازمانی می توانند در تصمیم گیریهای مربوط به شغل خود شرکت کنند. آنها ممکن است با توجه به تخصص و تجربه ای که درباره شغل خود دارند، قادر باشند تصمیمهایی برای افزایش بهره وری بگیرند. در نتیجه، اشتراک مساعی منجر به انگیزش می شود. علاوه براین، اشتراک مساعی یک وسیله شناخت و قدردانی از کارکنان می باشد.

 

5.      عدالت در پرداختها

 کارکنان، کوششها و پاداش های خودشان را برای کار مشابه، با کوشش ها و پاداش های دیگران مقایسه می کنند. به عبارت دیگر بر مبنای این تئوری، همه ما داده های خودمان به سازمان (مانند تجربه، تحصیل، کوشش) با آنچه از سازمان دریافت می داریم (مانند حقوق، مزایا و پاداش) با اشخاص دیگری که در سازمان کار می کنند مقایسه کرده و اگر برابر باشد احساس برابری می کنیم

نکات :

  •           تفاوتهای فردی را از نظر نیازهای کاری درک کنید.
  •          سعی کنید پاسخ به این نیازها را ارایه نمایید.
  •          بدانید که چگونه می توان محیط کاری را ایجاد کرد که فرصت ارضای نیازهای افراد را بخوبی فراهم کند که به عملکرد واحد و سازمان کمک کند.
  •          علاوه بر این تئوریهای برابری و انتظار، تواناییهای ویژه ای دارند. انگیزش فردی مستقیما، تلاش کاری و مهارت مدیریت را در ایجاد و محیط کاری مساعد با نیازها و اهداف افراد تعیین می کند، هر چند که امکان فراهم کردن انگیزش کاری، بستگی به میسر بودن پاداش ها دارد. هنگامی که فردی پاداش درونی را تجربه می کند، انگیزش مستقیما و بطور مثبت تحت تاثیر قرار می گیرد. بطور کلی مرور مباحث نظریه های فوق حاکی از آن است که:
  •         انگیزش مبحث پیچیده ای است و به راحتی قابل تبیین نمی باشد.
  •         تفاوتهای فردی افراد، بر ساختار نیازهای کارکنان تاثیر گذار است.
  •          محیط داخلی سازمان، از عوامل موثر بر انگیزش آنهاست.
  •         محیط کار مساعد و پاداش سنجیده، به رضایت شغلی و عملکرد بالای کارکنان و انگیزش آنها منجر می شود.

 


 

 

 

 

 

 

 مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top