مرتفع ترین گردهمایی مدیران
کوه های اورست با 844/8 ارتفاع ، یکی از بلندترین کوه های جهان می باشد که با قله های مهم دیگری احاطه شده است . قله اورست نقطه ای است که بیشترین فاصله را از سطح دریا دارد.

Top