۵۱ برند

در سال 2000 پیمان جهانی سازمان ملل توسط کوفی عنان دبیر کل وقت آن سازمان  در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکتها  آغاز و در 4 محور  تنظیم گردید.

حقوق بشر، استانداردهای کاری، محیط زیست و اقدامات ضد فساد.

تمام سازمان ها و شرکتهای کشورهای مختلف  هر ساله آمار مشارکت خود در مسئولیتهای اجتماعی را منتشر می نمایند . که در این میان ،  شرکت های چینی با همت دولت این کشور جهت تصویر سازی و جذب سرمایه بیشتر اقدام به انتشار منظم گزارش سالیانه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های خود نموده و نکته مهم اینست که در این گزارش ها به موضوع حفظ حقوق مالکیت معنوی نیز پرداخته شده است . ازطرفی دیگر بر اساس آمارهای جهانی ازهر 100 شرکت و سازمان ، 51 عدد آنها به طور جدی  در مسئولیت اجتماعی شرکت  نموده اند  .

 


تمامی موارد بالا و نیاز مبرم کسب و کارهای مختلف برای تبدیل از یک برند به لاو مارک  ، منجر به ایده پردازی ، طراحی ، برنامه ریزی و اجرای پروژه ای با عنوان "51 برند"  با هدف پیوند میان مدیریت و ماجراجویی از یک سو و ایجاد یک مسئولیت اجتماعی بین المللی در حوزه محیط زیست از سوی دیگر ، گردید .

"51 برند " با ثبت جهانی خود اولین گام را برای اجرای یک پروژه ای بین المللی برداشت  که هر ساله  در قالب سفر  به    " ترین " های جهان ،  مدیران  51 برند از کشورهای مختلف را با خود همراه می سازد. اولین سفر نیز به سردترین نقطه جهان ، قطب شمال ، همراه با مدیران ایرانی  خواهد بود .

Top